Oswayo Valley vs. Austin

Oswayo Valley's #1 (Mikayla Bell) plays defense on Austin's #4 (Shae Setzer)